Warning: Undefined array key "options" in /home/symmetri/domains/vargtass.nu/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Grundstenar för energiarbete

Enligt mitt sätt att arbete vilar energiarbete på åtta grundstenar. De är alla viktiga för att resultatet och effekten av arbete ska bli framgångsrikt. Grundstenarna är:

De hänger tätt ihop och är därför ofta svåra att skilja på i praktiskt användande.

Intention

Intention handlar om att veta vad man vill göra och lägga kraft, vilja eller en positiv känsla bakom detta för att få intentionen att bli verklighet. När det handlar om energiarbete är intentionen A och O. Utan en tydlig och stark intention blir det inga bra resultat om ens några överhuvudtaget.

En aspekt är intentionen, hos utföraren under själva arbetet, kommer styra vad hen kan se, ta in, känna och vad hen kan göra. Därför är det viktigt att både ha ett öppet sinne om vilket behov eller problem som det faktiskt handlar om och att samtidigt hålla den övergripande intentionen klar.

En annan viktig aspekt av detta är varför man gör ett arbete det vill säga vilken motivation som ligger bakom. Är det för egen vinning, för att öka sin självkänsla eller andra mer egocentriska motiv kommer ger det sämre resultat än om det är omtanke om klienten, mänsklighetens bästa, naturen, Moder jord eller för alltet. Sedan kan alla nivåer vara sanna och giltiga samtidigt.

Medveten närvaro

Visualisering

Visualisering är ett effektivt sätt att ta in intuitiv och andlig information, att varsebli det som “är”, via inre mentala bilder. De kan vara bilder av energier, processer, samband, miljöer i andra dimensioner, händelser i dåtid eller framtid eller av entiteter. För de flesta är det visuella sinnet det dominerande, både i den yttre verkligheten och den inre.

En utmaning med att ta till sig information via visualisering eller varseblivning är att ha tillit till det man får till sig och vara säker på att det man “ser” är relevant och sant och inte en ren fantasibild som skapas för att man vill se något.

En nyckel för att ta till sig andlig information via visualisering och övriga sinnen är att slappna av och låta informationen komma till en av sig själv. Om man försöker anstränga sig eller tvinga fram något ökar risken direkt att hjärnan kommer “hitta på” något eftersom det är det man vill.

Föreställning

En förändring på ett andligt plan sker genom att någon föreställer sig en förändring och med tillit och kraft ser till att förändringen blir verklig. Genom att föreställa sig det önskade tillståndet så skapas förutsättningen för att det ska ske. Föreställningen liknar visualisering genom att man ser och upplever något med sina inre sinnen men skillnaden är det är det önskade läget som är fokus inte det som är just nu.

När en skadlig entitet är utrensad är det viktigt att se, känna och veta att klienten nu är fri från entiteten och att detta är sant. Föreställningen är en del av utrensningen och säkerställandet att den är klar. Om det i detta läge uppstår en dissonans i känslan behöver man backa tillbaka och se om det är något som har missats.

En utmaning med att föreställa sig en förändring är att inte låta sig begränsas av sin egen förförståelse om vad som är möjligt att göra. Istället bör man låta intuitionen och med hjälp från andra källor (vilken källa som helst i stort sett, som är positiv och helande) skapa en lösning som kommer lösa problemet. Här är det bara den egna fantasin som skapar begränsningarna. Fantasin kan vara helt gränslös!

Tillit

Tillit är en extremt viktig grundsten för energiarbete. Med 100% känsla av tillit till sin egen förmåga och intentionen med det som önskas uppnås blir resultatet kraftfullt. Är tilliten låg och tvivlet är starkt kan resultat helt utebli.

Tillit är ömtåligt hos de flesta. Det är ofta lätt att försvaga den eller helt rubba den genom till exempel negativ kritik eller utebliven bekräftelse. Tillit stärks däremot genom träning och positiv återkoppling, genom att våga se och lita till den egna upplevelsen och bekräftelsen från andras upplevelser. När man vet att man är starkast, bäst och fantastisk så finns tilliten där när den behövs.

I Sverige är många människor starkt påverkade av det som kallas “Jantelagen”. Den säger förenklat att ingen är bättre än någon annan och att det är fel att sticka ut genom att anse sig vara bättre, starkare eller smartare än andra. Det är en stark norm i Sverige som sätter upp många hinder för att utveckla en stark positiv självtillit, självkänsla och självförtroende. Att vara normkritisk är alltid positivt. Det finns mycket värde i att ständigt arbeta med att göra sig medveten om de normer som styr ens liv och aktivt välja om man vill följa dem eller inte. Det är så mycket bättre att välja sin egen värdegrund och sina egna rättssnören.

Mental kraft

Energiarbete är just ett arbete. Det kan vara ett mycket ansträngande arbete där det kan gå åt både mental energi och kraft för att uppnå sina mål med en uppgift.

Om det är skadlig energi som ska tas bort eller ändras eller om positiv energi ska läggas till så ska den hanteras på något sätt. Den har inte några fysiska egenskaper såsom faktiskt vikt eller tyngd och går än så länge inte att detektera med vanliga fysiska mätinstrument men det är ändå energi. Det är då logiskt att det behövs kraft eller annan typ av energi för att skapa den önskade förändringen utifrån den intention utföraren har.

Andlig energi har olika egenskaper som det går att sätta fysiska namn och egenskaper på, såsom “värme”, “kyla”, “lukt”, “konsistens”, “känsla”, “avstånd”, eller “tyngd”. Om någon typ av energi ska plockas bort den så behöver den hanteras utifrån den egenskap som den upplevs ha. En energi som upplevs som tung behöver hanteras som att den är tung att plocka bort eller flytta på. Det är också värt att komma ihåg att upplevelsen av en andlig energi är personlig så det som upplevs som “tung sten” av en person kan vara “smetig lera” för en annan person.

Ett tips för öva på att använda mental kraft är krasst “fake it until you make it” det vill säga låtsas tills det blir äkta. Den mänskliga hjärnan kan inte skilja på verklighet och fantasi. Personen som hjärnan befinner sig i kan normalt göra detta men inte hjärnan i sig. Detta gör att ren mental träning är ett effektivt sätt att lära sig nya förmågor. Inom detta område så kan man alltså utifrån en visualisering eller varseblivning av något som behöver förändras träna genom att be få uppleva lämpliga egenskaper såsom tyngd, färg eller temperatur. Genom att sedan föreställa sig en önskad förändring och lägga till lämplig mental kraft skapas snabbt en mer kraftfull effekt. .

Att aktivt använda de egna känslorna är ett annat tips. Riktad ilska kan vara ett mycket effektivt verktyg för att skapa mental kraft. Glädje och lust också. Lust, livskraft eller sexuell kraft är faktiskt den starkaste energiform som människan besitter. För att kunna använda känslorna som energikällor så behöver man ha tillgång till dem. Man behöver våga känna sig arg och våga rikta den. Våga uppleva en skadlig energi och känna att “nä du har ingen chans mot mig, du ska bort” och våga känna en stor lust skapande glädje att man har förmågan och möjligheten att hjälpa sin klient att släppa på det som håller tillbaka hen.

Kontakt

Oavsett om arbetet handlar om en plats, ett hus eller en klient så är det nödvändigt att skapa en bra kontakt mellan utföraren och objektet/klienten. Det främsta sättet att skapa en bra kontakt är att vara medvetet närvarande, att så mycket som möjligt vara här och nu. Att vara medvetet närvarande är det som gör det möjligt att “tona in” på platsen eller klienten på ett fysiskt, mentalt och på ett andligt plan.

Att vara i kontakt är också en förutsättning för att skapa möjlighet till en “sann” empati mellan utföraren (häxa, shaman eller healer) och klienten. Empati är ett sätt att komma i samklang med klientens känslor, sinnestillstånd och verklighet här och nu. I detta sammanhang innebär även empati att utföraren låter klientens känslor ta plats i den egna kroppen. Klientens undantryckta sorg får utlopp i utförarens tårar, klientens smärta får utföraren att böja sig och frigjord livskraft skapar skratt och glädje hos båda två.

Samtidigt är det viktigt med kommunikation mellan utförare och klient. Denna behövs för att få återkoppling att det utföraren upplever har mening för och ger resonans hos klienten. På en plats eller i ett hus är det inte lika enkelt att få denna återkoppling och kontakt men där går det ofta att använda andra närvarande personer för att se om de får in samma känslor eller upplevelser.

Att träna på att vara medveten närvarande tar tid och energi. Få personer i dagens samhälle bra tränade på detta. Medveten närvaro handlar om att ta plats i sin egen kropp, vara här och nu utan att låta tankarna fara iväg till framtiden, dåtiden eller någon annanstans.

Praktiska tips på att träna är att vara i alfamedvetande genom att meditera, fokusera på sin egen andning, känna in fötternas kontakt med marken eller olika övningar i Mindfulness. Dessa övningar går ofta ut på att bara göra en enda sak i stunden. Det kan vara att långsamt och noggrant smaka på ett russin, ta in ett träd med alla dina sinnen eller varför inte att under 20 minuter långsamt utforska en älskades hand med fingrar och ögon.

Kroppen som instrument

Den egna kroppen och hur den reagerar på energier är ett mycket viktigt instrument i allt energiarbete. Den fungerar dels som mätinstrument och dels som ett “fysiskt” verktyg på ett andlig plan.

För båda områdena handlar det mycket om händerna. I alfa-medvetandet så fungerar de som “andliga ögon”. De blir kanaler via vilka all möjlig information kommer till en, bilder, känslor och förnimmelser till exempel genom att vända handflatorna eller lägga dem direkt mot något som ska undersökas. De är som kraftfulla multikanals känselspröt.

Även de andra inre sinnena (hörsel, känsel, lukt) och känslor i kroppen är också mycket användbara som mätinstrument, speciellt som de på ett utmärkt sätt fungerar som bekräftelse att visualiseringar är sanna. Kroppen ljuger inte på samma hjärnan kan luras. Får man en visuell bild av en skadlig energi och känner den i sin kropp så är det ett säkert tecken på att den skadliga energin verkligen är där. Genom att den reagerar på energin som är närvarande skapas en större säkerhet att det finns en kontakt. Reaktioner kan till exempel vara illamående, hostningar, pirrningar, kyla, värme, lukter eller ljud

Om man enbart skulle använda visualisering för att tolka andlig information och energi är risken stor att hjärnan skapar intryck det vill säga fantasier istället för att ta in information utifrån. Hjärnan luras gärna för att uppfylla “ägarens” önskan.

Här gäller det att träna på att dels känna igen sin kropps reaktioner och lära sig vad de betyder men även att tillåta egen kropp att uttrycka sig. Där vissa mår illa i närheten av en andlig parasit kan andra bli kalla som is. Varje person reagerar på sitt sätt och det är därför viktigt att lära sig att lita på den.

Som verktyg är också händerna otroligt viktiga. När man föreställer sig en förändring till exempel mm man lägger en skyddande sfär över något så drar man en sfär i luften. Den behöver inte vara lika stor som det man vill skydda men den fysiska handlingen får ett tydlig genomslag på det andliga planet. Om man ska dra ur skadlig energi från en person så blir effekten mycket större om man förutom ser energin komma ur personen även aktivt fysiskt använder händerna för att dra ur den. Det är också mycket enklare att lägga till mental energi om den får uttrycka sig i fysisk energi som kroppen är van att göra.